Algemene Voorwaarden Brighthost

1. Definities

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden.

Brightworks

De eenmanszaak Brightworks gevestigd te Tilburg aan de Midslandstraat 72, 5045 DL.

Afnemer

De natuurlijke of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger of gemachtigde, die met Brightworks een Overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.

Wachtwoord

De code bestaande uit een cijfer en/of een lettercombinatie waarmee de Afnemer in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Diensten van Brightworks.

Gebruikersnaam

De door Brightworks aan de Afnemer toegekende indetificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Afnemer in combinatie met het wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van Brightworks.

Overeenkomst

Een schriftelijke Overeenkomst waarin de Diensten die Brightworks levert aan de Afnemer zijn opgenomen.

Diensten

Alle krachtens Overeenkomst tussen Brightworks en Afnemer door Brightworks ontwikkelde Diensten en overige Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

Domeinnaam

Een unieke naam waarmee of waaronder een webpagina of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daardoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

Overmacht

Een niet toerekenbare tekortkoming van Brightworks welke het nakomen van de gesloten Overeenkomst belet.

2. Toepasselijkheid

a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Brightworks en elke rechtsbetrekking tussen Brightworks en de Afnemer.

b) Deze Algemene Voorwaarden treden in plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.

c) Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Brightworks schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Brightworks als zodanig zijn aanvaard.

d) Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden worden door Brightworks uitdrukkelijk van de hand gewezen.

e) In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekking tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van de Overeenkomst noodzakelijk is.

f) Brightworks heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de internetsite van Brightworks. Indien de Afnemer de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen Ė stilzwijgend Ė te hebben aanvaard.

3. Aanbieding en acceptatie

a) Alle door Brightworks gedane offertes zijn vrijblijvend. Brightworks heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.

b) De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer Brightworks heeft bereikt op de wijze als in lid d van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.

c) Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige Diensten en producten die Brightworks aan de Afnemer levert kan Brightworks haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.

d) Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per post aan Brightworks te retourneren. Indien er wordt afgeweken van betreffende procedure kan Brightworks geen garantie geven voor een juiste afhandeling. Indien dit uitdrukkelijk door Brightworks wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden.

e) Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid b van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien Brightworks aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voorvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.

f) Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met Brightworks aangaat, dient deze op verzoek van Brightworks zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.

4. De Overeenkomst

a) Brightworks zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b) Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst van de Overeenkomst dit vereist, heeft Brightworks het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

c) De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brightworks aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Brightworks worden verstrekt, heeft Brightworks het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uitvertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Afnemer in rekening te brengen.

d) Brightworks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brightworks is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Brightworks kenbaar behoorde te zijn.

e) Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Brightworks de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

f) Tenzij anders wordt overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door Brightworks Overeenkomstig artikel 3 lid b.

g) Opzegging van de Overeenkomst voor een volgende periode door de Afnemer dient minimaal twee kalendermaanden voor het einde van de reeds lopende termijn te geschieden. Een lopende termijn kan niet worden opgezegd. Opzegging door de Afnemer dient schriftelijk te geschieden per post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Opzeggingen per e-mail kunnen niet worden verwerkt. De opzegging is altijd ondertekend door de klant.

h) Brightworks heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beŽindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee kalendermaanden in acht dient te worden genomen.

i) Na ontvangst van de opzegging stuurt Brightworks een bevestiging van opzegging, zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de Overeenkomst voort. De bevestiging wordt gestuurd aan het e-mail adres van het administratieve contact zoals dat bekend is in onze klantenadministratie.

j) Brightworks heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Brightworks niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

k) Brightworks houdt zich het recht voort domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met zes maanden.

l) Brightworks heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

m) Brightworks heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien:

1) opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Diensten geleverd door Brightworks,

2) pornografische afbeeldingen worden verspreid,

3) Nederlandse wetgeving wordt overtreden,

4) internationale wetgeving wordt overtreden.

n) Brightworks heeft het recht de prijzen te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpaginaís of via de nieuwsbrief van Brightworks. Indien de Afnemer wijzigingen van de prijs niet wenst te accepteren heeft deze gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar de mogelijkheid de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

o) Brightworks is gerechtigd om bij overschrijding van het vooraf ingekochte dataverkeer het verschil tussen het werkelijk veroorzaakte dataverkeer en het vooraf ingekochte dataverkeer in rekening te brengen aan de Afnemer. Bij overschrijding van het vooraf ingekochte dataverkeer wordt er contact opgenomen met de Afnemer voor een passende oplossing. De eventuele kosten worden achteraf door middel van een factuur in rekening gebracht.

5. Prijzen en betaling

a) Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van Brightworks worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst. Brightworks brengt de prijzen in rekening door facturen in euroís aan de Afnemer te zenden.

b) Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

c) Afnemer dient binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur te betalen.

d) Brightworks is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer. Brightworks kan daartoe redelijke zekerheid Ė in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie Ė voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is gehouden op het eerste verzoek van Brightworks daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

e) In geval van te late betaling heeft Brightworks het recht:

1) Zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Brightworks is ontvangen; en

2) Na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Afnemer zal alle kosten vergoeden die Brightworks en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van twintig procent van de uitstaande som.

6. Levering en levertijd

a) Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal Brightworks zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien Brightworks voor de levering van een dienst afhankelijk is van derden/leveranciers is Brightworks niet aansprakelijk voor late levering, tenzij late levering uitsluitend veroorzaakt wordt door Brightworks en Brightworks bovendien aansprakelijk is op grond van de elders in deze Algemene Voorwaarden beschreven bepalingen.

b) Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat Brightworks niet tijdig heeft geleverd dan dient de Afnemer Brightworks in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Brightworks zijn toe te rekenen en dit in meer dan 10% van de afgesproken termijn, dan heeft de Afnemer recht op 5% korting op het totale gefactureerde bedrag of op opzegging van de Overeenkomst.

c) Brightworks is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door Brightworks verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in artikel 5d niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

d) Brightworks is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien:

1) De Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen.

2) Brightworks aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten/ Programmatuur, al dan niet door de Afnemer.

3) Er sprake is van een Overmachtsituatie zoals genoemd in artikel 15a.

e) Brightworks kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel ingeval zich ťťn van de onder artikel 6c of artikel 6d genoemde situaties voordoet.

f) Een door Brightworks opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de offerte voor Brightworks geldende omstandigheden en op de aan Brightworks verstrekte gegevens.

g) Indien Brightworks voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door de Afnemer verstrekt moeten worden, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Brightworks.

h) Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

i) Brightworks heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

j) Door Brightworks gemaakte websites, huisstijlen, logoís, flyers of andere producten worden op een nader te specificeren wijze (bijv. ftp, e-mail, cd-rom) aan de Afnemer verstrekt.

7. Verplichtingen van Brightworks

a) Aan de zijde van Brightworks bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.

b) Brightworks draagt zorg voor de beschikbaarheid van de overeengekomen Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Brightworks kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Brightworks en/of het internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Brightworks van het gebruik van levering van deze verbinding afhankelijk is van derden (bijv. telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten etc).

c) Brightworks staat er niet voor in dat het gebruik van internet door de Afnemer via de Diensten van Brightworks geschikt is voor het doel dat de Afnemer daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Brightworks kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. Brightworks zal de Afnemer zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

8. Verplichtingen van de Afnemer

a) Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Brightworks in staat te stellen de dienst zoals overeengekomen in werking te stellen aan hem te verlenen.

b) De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.

c) De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programmaís op de systemen van Brightworks, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Brightworks en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Brightworks zouden kunnen hinderen.

d) Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de Overeenkomst en de algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op autersrechtelijke beschermende werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

e) Voor schade aan Brightworks of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk; deze schade kan op de Afnemer worden verhaald.

f) Brightworks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot- en het gebruik van de systemen van Brightworks buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijke of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.

g) Brightworks is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen aan de Afnemer. De Afnemer vrijwaart Brightworks voor en tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

h) Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voorvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Brightworks daaraan voorafgaand hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

i) Het is de Afnemer niet toegestaan hem door Brightworks ter beschikking gestelde programmatuur te kopiŽren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightworks.

j) Een Gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende Afnemer. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn Gebruikersnaam Diensten van Brightworks gebruik te laten maken.

9. Persoonsgegevens

a) De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Brightworks aanlegt in het kader van haar dienstverlening. De gegevens worden steeds met inachtneming van de alsdan geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.

b) De Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die over hem in het databestand van Brightworks zijn opgeslagen.

10. Copyright

a) Al het door Brightworks vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Brightworks niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

b) Het eigendom van door Brightworks verstrekte ideŽen, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Brightworks, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan hiervoor door Brightworks een vergoeding bedongen worden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Brightworks gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

c) Brightworks behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Programmatuur en Intellectuele eigendom

a) Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie verstrekt om de programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor de dienst. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.

b) De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de dienst en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieŽn zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, onverlet laten.

c) De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.

d) Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

12 .Domeinnamen en IP-adressen

a) Indien is overeengekomen, dat Brightworks voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

b) Op aanvraag en gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van Domeinnaam en/of IP-adressen. Brightworks vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

c) Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Brightworks, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

d) Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart Brightworks tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Brightworks geen bemiddeling heeft verleend.

13. Beheer van de systemen van Brightworks

a) Brightworks is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.

b) Brightworks is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure.

c) Brightworks is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde, behoudens grove schuld of opzet zijdens Brightworks.

14. Ontbinding

a) Brightworks is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

b) Brightworks heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in sursťance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige sursťance van betaling heeft aanvraagt of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

c) Door de ontbinding worden over een weer bestaande vorderingen onmiddellijk volledig opeisbaar. De Afnemer is daarbij aansprakelijk voor de door Brightworks geleden schade.

d) Brightworks kan bij ontbinding van de Overeenkomst naar eigen inzicht de Domeinnaam van de Afnemer uit de ontbonden Overeenkomst opzeggen. Ter zake aanvaardt Brightworks geen enkele aansprakelijkheid.itunes

15. Overmacht?

a) In geval van Overmacht kan de Afnemer Brightworks nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van Overmacht is onder meer sprake indien Brightworks wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatieve verbindingen.

b) Indien door Overmacht Brightworks langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Brightworks gemaakte kosten door de Afnemer.

16. Aansprakelijkheid

a) Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan een Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door Brightworks van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij de Afnemer kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Brightworks.

b) Brightworks is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer - behoudens opzet of grove schuld - alsook bij Overmacht niet aansprakelijk voor door de Afnemer eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, vertragingsschade etc. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.

c) Schade als bedoeld in de leden a. en b. van dit artikel welke naar het oordeel van de Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Brightworks, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Brightworks te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

d) De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mail adres. Brightworks is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Brightworks is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.

e) Brightworks is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de dienst van Brightworks.

f) De Afnemer vrijwaart Brightworks voor en tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de dienst van Brightworks en/of het Internet door de Afnemer.

g) In alle gevallen is de maximale schadevergoeding vanwege het door opzet of grove schuld van Brightworks niet nakomen van overeengekomen Diensten en/of producten gelijk aan het factuurbedrag dat in de betreffende Overeenkomst is genoemd.

17. Verval van vorderingen

a) Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens Brightworks, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

a) Alle geschillen tussen de Afnemer en Brightworks die uit de Overeenkomst voortvloeien zullen, indien niet anders tussen partijen is overeengekomen, door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter ter standplaats van Brightworks.

b) Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Afnemer en Brightworks in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

c) Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19. Slotbepalingen

a) De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightworks, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

b) De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Brightworks van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van Brightworks zover Brightworks nakoming van hetgeen overeen is gekomen met de Afnemer garandeert.

c) Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden, zullen ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Brightworks eerst van kracht worden nadat Brightworks daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.

d) De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Brightworks. De Afnemer kiest in haar relatie tot Brightworks uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan Brightworks schriftelijk opgegeven adres.

e) De Afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsanerings-regeling Brightworks hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

f) Brightworks is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

g) De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Brightworks en vandaar op te halen; zij worden op verzoek kosteloos toegezonden door Brightworks.